Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Programi za starejše 2020

 Programi za starejše 2020

Programi so sofinancirani s strani Mestne občine Slovenj Gradec v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2020 (Uradni list RS, št. 4/20).

JAVNI RAZPIS

Programi za starejše vsebujejo:

  • programe preprečevanja oziroma zmanjševanja socialne izključenosti starejših,
  • pomoč starejšim pri opravljanju vsakodnevnih opravil,
  • programe priprave sedanje srednje generacije na starost,
  • programe medgeneracijskih skupin za samopomoč

Zavod Slokva so. p. bo v sklopu Programov za starejše do konca koledarskega leta 2020 izvedel šest delavnic:

Delavnic se bo lahko udeležila tudi širša javnost, seveda pa bodo prednost imeli starejši odrasli.

Vsebino, potek in termine delavnic bomo objavili v programu prireditev, na spletni strani zavoda in na Facebook-u. Javnost bomo informirali tudi z izdelavo promocijskega materiala (zloženke, brošure, letaki, ipd.). Vse delavnice bomo izpeljali na osnovi krajših predavanj in praktičnih vaj.

Naš zavod je v preteklosti že organiziral oz. sodeloval pri podobnih programih. V času trajanja projekta oživljanje kmečke tržnice v Slovenj Gradcu smo izvajali številne brezplačne delavnice. V omenjene delavnice smo vključevali vse populacije (starejše, otroke, ipd.). S prostovoljnim delom smo sodelovali v javni razdelilnici hrane v Slovenj Gradcu. S prostovoljci nudimo pomoč pomoči potrebnim npr. starejšim, invalidom, bolnim,… Ves čas se trudimo v naše programe vključiti ljudi, ki so iz različnih razlogov socialno izključeni. Imamo veliko referenc na področju razvoja podeželja. S prijavami na različne javne razpise se trudimo, da se bi podeželje razvijalo, da se kmetovanje ne bi opuščalo, pomagamo pri prodaji tržnih viškov kmetijam, za lastnike kmetij smo razvili informacijsko platformo, ki je lastnikom kmetij na voljo brezplačno. Izvajamo številne projekte, na področju pametnega oz. modernejšega kmetovanja, katerih cilj je informirati širšo javnost, predvsem lastnike kmetij. Vsako leto sodelujemo na Tednu vseživljenjskega učenja, udeležujemo se različnih sejmov, ipd. Ves čas našega delovanja vse od leta 2014 se trudimo zaposlovati ljudi iz ranljivih ciljnih skupin. V delu vključujemo tudi številne prostovoljce in jim na ta način pomagamo pridobivati veščine in znanja, ki jim koristijo v vsakdanjem življenju.

O položaju starejših in o pomenu izvajanja aktivnosti oz. programa za to populacijo bomo obveščali širšo javnost preko različnih komunikacijskih kanalov in sicer: objava v sGlasniku, objava v programu prireditev, objava na Facebook-u, objava na spletni strani zavoda, izdelava promocijskih zloženk, pošiljanje urnika dogodkov po elektronski pošti, ipd.


POROČILO 2020

poročilo programi za starejše