Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Visokostorilna in trajnostna pridelava lupinarjev

Visokostorilna in trajnostna pridelava lupinarjev

 

 Zavod SLOKVA, so. p. je prejemnik sredstev programa razvoja podeželja (PRP) v obdobju 2014 – 2020.

POVEZAVE

 1. SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA
 2. PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA 2014-2020 DO 2022
 3. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
 4. EVROPSKA KOMISIJA

 


Naslov projekta: Visokostorilna in trajnostna pridelava lupinarjev

Akronim projekta: ViTraLup

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP


Povzetek vsebine projekta

Cilj pilotnega projekta je razviti in preizkusiti inovativne pristope, agrotehnike in tehnologije, ki bodo izboljšali donosnost nasadov lupinarjev (s poudarkom na pridelavi lešnikov), hkrati pa zmanjšali negativen vpliv na okolje. Projekt bo temeljil na celovitem pristopu k trajnostni kmetijski pridelavi, ki bo združevala gospodarske, okoljske in družbene vidike. Projekt bo vključeval kmetijske strokovnjake, raziskovalce, kmetovalce in druge ključne deležnike, ki bodo sodelovali pri razvoju in implementaciji naprednih tehnologij in pristopov za izboljšanje produktivnosti nasadov lupinarjev, ohranjanje okolja ter povečanje ekonomske uspešnosti pridelave.

Splošni cilj projekta:
1. Povečati donosnost pridelave lupinarjev z uvedbo visokostorilnih praks.
2. Zmanjšati uporabo kemičnih sredstev in drugih negativnih vplivov na okolje.
3. Izboljšati upravljanje z vodo in zemljo za povečanje rodovitnosti tal.
4. Spodbujati biotsko raznovrstnost na nasadih lupinarjev za izboljšanje ekosistema.
5. Razviti inovativne tehnologije za učinkovito in ekonomično spravilo lupinarjev.
6. Povečati odpornost nasadov lupinarjev na podnebne spremembe in bolezni.
7. Spodbujati uporabo trajnostnih praks za ohranjanje biodiverzitete na kmetijskih površinah in izboljšanje ekosistema nasadov lupinarjev.
8. Povečanje rodovitnosti tal in zmanjšanje erozije.
9. Izboljšati kakovost pridelka in njegovo konkurenčnost na trgu.
10. Spodbujati biodiverziteto in vzpostaviti uravnotežen ekosistem na nasadih lupinarjev.

Načrtovani rezultati projekta:

Pričakovani rezultati pilotnega projekta “ViTraLup” so kvantitativno opredeljeni kazalniki, ki bodo merljivo prispevali k izboljšanju trajnostne pridelave lupinarjev.

Nekateri od teh rezultatov so:
1. Povečanje hektarskega donosa: Pričakuje se, da bodo uvajanje visokostorilnih praks in boljša uporaba agrotehnik povečali hektarski donos nasadov lupinarjev za vsaj 10 % v primerjavi z obstoječimi praksami.
2. Zmanjšana poraba kemičnih sredstev: Projekt bo spodbujal integrirane pristope za nadzorovanje škodljivcev in bolezni brez pretirane uporabe kemičnih sredstev. Pričakuje se, da se bo poraba kemičnih pesticidov in herbicidov zmanjšala za vsaj 20 %.
3. Povečana odpornost nasadov lupinarjev na podnebne spremembe in bolezni: Uvajanje boljših agrotehnik in spodbujanje biodiverzitete na nasadih bodo prispevali k večji odpornosti nasadov na ekstremne vremenske razmere in bolezni.
4. Izboljšanje kakovosti pridelka: Z boljšim upravljanjem z zemljo se pričakuje izboljšanje kakovosti plodov, kar bo pozitivno vplivalo na konkurenčnost lupinarjev na trgu.
5. Povečana rodovitnost tal in zmanjšanje erozije: S trajnostnimi praksami za izboljšanje strukture tal in zmanjšanje erozije se bo povečala rodovitnost tal na kmetijskih površinah, kar bo prispevalo k trajnostni pridelavi.
6. Ohranjanje biodiverzitete in izboljšanje ekosistema nasadov lupinarjev: Spodbujanje biotske raznovrstnosti na nasadih lupinarjev, kot so zasaditve spremljevalnih rastlin in gnezdilnih mest za koristne organizme, bo izboljšalo ekosistemsko ravnotežje in prispevalo k ohranjanju biodiverzitete.
7. Izboljšanje kakovosti tal: Uvajanje trajnostnih praks bo pozitivno vplivalo na kakovost tal..
8. Prenos znanja in prakse na druge kmetovalce: Projekt bo organiziral izobraževalne predavanja, delavnice in svetovanja za kmetovalce, s čimer se pričakuje širjenje novih znanj in praks med širšo kmetijsko skupnostjo.

Problema, ki ga obravnava projekt in njegov pomen za prakso na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva:

Projekt “ViTraLup” se ukvarja s problemom izboljšanja donosnosti in trajnostne pridelave lupinarjev. Donosnost nasadov lupinarjev je ključen dejavnik za ekonomsko uspešnost pridelovalcev lupinarjev, vendar je tradicionalna kmetijska pridelava lahko obremenjujoča za okolje zaradi uporabe kemičnih sredstev, erozije tal in izgube biodiverzitete.

Nekateri od ključnih problemov, ki jih projekt naslavlja, so:

Nizka donosnost: Mnogi pridelovalci se srečujejo z izzivi, kako doseči večjo donosnost nasadov lupinarjev. Slaba uporaba agrotehnik, pomanjkljivo upravljanje z zemljo lahko zmanjšajo donosnost pridelave.

Uporaba kemičnih sredstev in negativen vpliv na okolje: Tradicionalne pridelovalne metode pogosto vključujejo pretirano uporabo kemičnih pesticidov, herbicidov in gnojil, kar lahko povzroči onesnaževanje tal, vode in zraka ter negativno vpliva na biodiverziteto in zdravje ljudi.

Okoljski vpliv: Intenzivna kmetijska pridelava lahko povzroči erozijo tal, zmanjšanje rodovitnosti zemlje ter negativno vpliva na lokalne ekosisteme in naravne vire. Trajnostne prakse so ključne za ohranjanje okolja in zagotavljanje dolgoročne trajnosti kmetijske dejavnosti.


Partnerji v projektu:

 1. Slokva, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p.- vodilni partner
 2. Pribinovina proizvodno in storitveno podjetje d. o. o.
 3. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 4. Andraž Plešivčnik s. p. poslovno svetovanje in storitve
 5. Šolski center Šentjur
 6. Center ponovne uporabe, d. o. o., so. p.
 7. Kmetija Preložnik
 8. Kmetija Klančnik
 9. Kmetija Brili
 10. Kmetija Čevnik

 

Trajanje projekta: Od 11. 12. 2023 do 14. 12. 2024

Vrednost projekta: 83.426,02 eur

Financerji projekta: 89,90 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 10,21 % je lastni vložek partnerjev.

Podukrep: 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP


 

SESTANKI PARTNERJEV

 1. 30. 1. 2024 – Slovenj Gradec
  Aktivnosti v okviru pilotnega projekta Visokostorilna in trajnostna pridelava lupinarjev (ViTraLup) so v polnem teku. 30. 1. se je v hibridni obliki sestal celoten konzorcij.


 

Section 2

This is a text block. Click the edit button to change this text.