Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Mentorske sheme za socialna podjetja: Znanje zaposlenih – ključ do poslovnega uspeha

Mentorske sheme za socialna podjetja: ZNANJE ZAPOSLENIH – KLJUČ DO POSLOVNEGA USPEHA

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Več informacij o OP EKP 2014-2020 je dostopnih na spletni strani:

https://www.eu-skladi.si/

https://www.eu-skladi.si/sl/ekp

 

             

⇒ PREDSTAVITEV OPERACIJE

Zavod SLOKVA so. p. bo svoje poslanstvo opravičeval na svojih temeljnih poslovnih področjih, kot so nudenje fleksibilnega servisa podjetjem in fizičnim osebam, kreativne delavnice za otroke in odrasle, programi za podjetja v okviru promocije zdravja na delovnem mestu, urejanje zelenih javnih površin v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec in Javnim komunalnim podjetjem d. o. o., sodelovanje z lastniki kmetij (pomoč pri prodaji viškov lokalno pridelane oz. predelane hrane preko spletne trgovine in distribucije v javne zavode, svetovanje lastnikom kmetij, vodenje dokumentacije, ipd.).

→ Glavne strateške usmeritve socialnega podjetja SLOKVA so. p. so zagotavljanje rasti, povečanje donosnosti poslovanja in finančne stabilnosti.

K uresničitvi strateških ciljev bo socialno podjetje Zavod SLOKVA so. p. pristopilo z aktivno prodajno politiko. Usmerjeno bo v razvoj aktivnih programov na področju promocije zdravja na delovnem mestu, kjer si bo prizadevalo, da se bodo zaposleni v gospodarskih družbah čim bolje počutili na delovnih mestih, z upoštevanjem najnovejših strokovno – inovativnih metod iz področja zdravja na delovnem mestu.

Strategija socialnega podjetja Zavoda SLOKVA so. p. za doseganje strateških ciljev so pozicioniranje na področju fleksibilnega servisa podjetjem, kreativnih delavnic in promocije zdravja na delovnem mestu na slovenskem trgu.

Naš  zavod je preko mentorskega programa (1. prijava) svoje zaposlene in nekatere prostovoljce opolnomočil z znanji na področju višanja računalniških kompetenc in na področju višanja učinkovitosti, samostojnosti, samoiniciativnosti, komunikacijskih veščin, vodenje sebe in drugih. Izvajanje mentorskega  programa je pozitivno vplivalo na kratkoročne cilje našega zavoda. Z novimi znanji zaposlenih smo presegli načrtovane cilje.

Za dosego dolgoročnih strateških ciljev socialnega podjetja Zavoda SLOKVA so. p. smo pripravili mentorski program, ki bo nadgradil znanja, ki smo jih vključeni zaposleni v program že osvojili. Skozi izvajanje mentorskega programa (1. prijava) smo sproti analizirali in ugotavljali področja, ki so nujna, da jih zaposleni dodatno osvojijo, da bo zavod lahko dosegal dolgoročne strateške cilje. Za rast in povečanje presežka prihodkov nad odhodki socialnega podjetja je nujno, da zaposleni dobijo dodatna znanja na področju višanja samostojnosti pri delu – komunikacijske veščine, sodelovanje med različnimi starostnimi skupinami, veščine vodenja.

Ker je 83,33 % zaposlenih v Zavodu SLOKVA predstavnikov ranljivih skupin na trgu dela smo skozi realizacijo prve izvedbe mentorskega programa (1. prijava) ugotovili, da vključeni potrebujejo dodatna poglobljena znanja na omenjenem področju , ker šele takrat bomo lahko pričeli pravilno uporabiti znanja na področju računalniških veščin, ki so jih pridobili v prvem usposabljanju (višanja samostojnosti pri delu – komunikacijske veščine (1. prijava)). Ker so naši uporabniki storitev različne starostne skupine je nujno, da zaposleni v zavodu pridobijo poglobljena znanja na področju sodelovanja z različnimi starostnimi skupinami.

Zaradi različnih profilov in različnih omejitev, ki jih imajo tako zaposleni v zavodu kot prostovoljci, ki so aktivno vpeti v naše delo je nujno potrebno, da vodstvo zavoda pridobi dodatna znanja in kompetence na področju vodenje, kajti kvalitetno mentorstvo zaposlenim in prostovoljcem  je ključ do uspeha.

Mentorski program bo izveden v dveh delih.

V prvem delu, to je v prvih treh mesecih, bodo višane kompetence vseh zaposlenih. V drugem delu, ki se bo izvajal v naslednjih treh mesecih projekta, pa se bodo višale kompetence vodstva in koordinatorjev dela, to so tisti, ki vodijo in koordinirajo delovne zadolžitve nekaterih sodelavcev.

Menimo, da dovolj usposobljen kader lahko da velik prispevek k razvijanju novih dejavnosti našega zavoda. Z novimi dejavnostmi v našem zavodu bomo lahko ohranili trenutne zaposlitve in  vključevali nove zaposlene s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Pestrost naših dejavnosti pa bo vzpodbudila zanimanje prostovoljcev za sodelovanje. S tem bomo zmanjšali socialno izključenost posameznikov.

Z dvigom znanj zaposlenih in prostovoljcev preko vsebin usposabljanja bomo dosegli večjo prepoznavnost, znali boljše pristopati do strank, se znali bolje tržiti, znali oblikovati boljše vsebine za javne razpise, ipd…

Oceno trenutnega znanja zaposlenih že imamo narejeno, ker smo jo naredili po končanem mentorskem programu (1. prijava). Na osnovi te ocene smo določili vsebine, ki so nujno potrebne, da jih izvedemo v 2. izvedbi.

⇒ TRAJANJE PROJEKTA:  Projekt bo trajal od oktobra 2019 do vključno 30. junija 2020, kar je več kot 6 mesecev.

⇒ NAMEN OPERACIJE:

Namen operacije je preko mentorskega programa uresničevati strategijo diferenciacije, kar pomeni » biti drugačen biti boljši«. S to strategijo bo socialno podjetje Zavod Slokva so. p poiskalo poti in načine za dvig delovnega potenciala zaposlenih. Z novimi znanji bodo zaposleni lahko usmerjeno povečali svojo produktivnost ter trgu ponudili dodatne dejavnosti. Z osvojenimi znanji s področja mehkih veščin bodo učinkoviteje komunicirali znotraj delovne skupine kot tudi z obstoječimi in potencialnimi kupci. Z doseganjem zastavljenih ciljev bomo krepili zastavljeno dolgoročno finančno stabilnost socialnega podjetja Zavod Slokva so. p.. Kapitalska politika socialnega podjetja, ki temelji na dolgoročnem vzdržnem poslovanju, sodi med najpomembnejše cilje razvojne strategije. S stabilnim poslovanjem bomo zagotavljali dobičkonosno uravnoteženost ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje razvojnih in investicijskih načrtov socialnega podjetja Zavoda Slokva so. p..

→ Če povzamemo je namen, da zaposleni vključeni v program pridobijo dodatna znanja in kompetence, kar posledično vpliva na višji poslovni rezultat. Z višanjem učinkovitosti dela, z višanjem samoiniciativnosti zaposlenih bomo dosegli vpliv na že obstoječe dejavnosti zavoda in razvoj novih storitev in produktov. To pomeni ohranitev obstoječih delovnih mest in odpiranje novih. ←

Zaposleni v zavodu so preko mentorskega programa, ki smo ga že izvedli (1. prijava) presegli pričakovanja, kar se je odražalo tudi na poslovni uspešnosti zavoda. S tem namenom želimo zaposlene opolnomočiti s poglobljenimi vsebinami.

⇒ CILJI OPERACIJE:

 • Usposobiti 4 zaposlene
 • Ponuditi nove dejavnosti zavoda
 • Zaposliti eno osebo iz ranljive ciljne skupine.
 • 10 novo vključenih prostovoljcev
 • Ohraniti delovna mesta in ustvariti vsaj štiri nova delovna mesta.
 • Skleniti pogodbe o poslovnem sodelovanju s 10 podjetji.

⇒ DOSEŽENI DRUŽBENI UČINKI:

 • Zmanjšati brezposelnost in kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju.
 • Večanje socialne vključenosti
 • Opolnomočili bomo ranljivo skupino s kompetencami in znanji.
 • Krepitev medkulturnega dialoga.
 • Krepiti medgeneracijsko sodelovanje.
 • Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo.
 • Krepitev družbene solidarnosti.