Pokličite nas na 031 345 095
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec

Osebna asistenca

OSEBNA ASISTENCA

Kaj je osebna asistenca?

Osebna asistenca je namenjena tistim ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč druge osebe. Omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje, storitve pa so prilagojene potrebam uporabnika oz. uporabnice.

Kdo je upravičen do osebne asistence?

Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

→ zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
→ je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, s stalnim prebivališčem v RS;
→ je star od 18 do 65 let;
→ živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
→ potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Uporabnik je glede na ugotovljene potrebe po prvi in peti alineji prejšnjega odstavka upravičen do enega ali več osebnih asistentov.
Če je upravičena oseba uveljavila pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičena do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni 65 let.
V tem primeru se ponovno oceni potreba po osebni asistenci in odloči o tej pravici.

Postopek 

Vlagatelj vloži Vlogo za uveljavljanje pravice do osebne asistence na pristojnem Centru za socialno delo.

Postopek ugotavljanja upravičenosti do osebne asistence

Center za socialno delo iz liste izvedencev imenuje dvočlansko strokovno komisijo, ki izdela Mnenje o vsebini storitev osebne asistence in številu ur osebne asistence za vlagatelja. Komisija ugotavlja upravičenost do osebne asistence na podlagi osebnega razgovora z vlagateljem ali njegovim zakonitim zastopnikom, v desetih dneh od imenovanja komisije na njegovem domu, pri čemer uporabi standardizirano ocenjevalno orodje za oceno potreb po storitvah osebne asistence ZOjA.

Odločba o pravici do osebne asistence

Odločba o pravici do osebne asistence vsebuje: Število ur osebne asistence na teden, ki so uporabniku priznane na podlagi mnenja komisije, sklope storitev osebne asistence, ugotovitev, ali uporabnik že prejema denarni prejemek in katerega prejema, navedbo o dolžnosti uporabnika, da bo polovico denarnega prejemka namenil za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence.

Izbor izvajalca osebne asistence

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik za izvajanje pravice do osebne asistence izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalcev, ki so vpisani v register osebne asistence.

Izvedbeni načrt osebne asistence.

Izvedbeni načrt je pisni dogovor o storitvah osebne asistence, ki jih uporabnik potrebuje glede na odločbo centra za socialno delo o pravici do osebne asistence, in ga skupaj pripravita uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik in izbrani izvajalec osebne asistence.
Izvedbeni načrt vsebuje: Storitve osebne asistence, ki izhajajo iz odločbe, opredelitev vrste nalog, ki jih opravlja osebni asistent, izbiro enega ali več osebnih asistentov, terminski plan izvajanja osebne asistence ter pravice in obveznosti uporabnikov, osebnih asistentov in izvajalcev. Podpisani izvedbeni načrt izvajalec osebne asistence pošlje v vednost koordinatorju storitev v skupnosti pred začetkom izvajanja osebne asistence ter ob vsaki novi odločbi, ki spreminja vsebino in obseg osebne asistence.

Slovar izrazov

UPORABNIK je oseba, ki koristi storitve osebne asistence.

IZVAJALEC je lahko nevladna organizacija, zavod ali samostojni podjetnik, ki na podlagi odločbe ministrstva izvaja osebno asistenco.

OSEBNI ASISTENT je fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu osebne asistence na podlagi pogodbe o zaposlitvi, podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik, pri čemer mora izpolnjevati sledeče pogoje:
je polnoletna,
je poslovno sposobna,
ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih in
ima opravljeno usposabljanje po tem zakonu.

VREDNOTNICA je dokument s katerim izkazujete pravico do koriščenja osebne asistence. Za začetek izvajanja osebne asistence uporabnik izvajalcu preda vrednotnico.

Pomembne povezave

1.  ZAKON o osebni asistenci (ZOA)

2. PRAVILNIK o osebni asistenci

3. OSEBNA ASISTENCA

4. VODNIK PO ZAKONU O OSEBNI ASISTENCI V LAHKEM BRANJU

5. VLOGA za uveljavljanje pravice do osebne asistence